PRIVACYVERKLARING EVENT CONNECTORS B.V.

Versie mei 2021

Event Connectors B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Event Connectors B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze tool The Feed Factory, onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

PRIVACY OFFICER:

Arne Keuning
e-mailadres: info@eventconnectors.nl

PRIVACY BY DESIGN

Wij verzamelen alleen (persoons-)gegevens die wij functioneel gebruiken voor het contact met geïnteresseerden in onze dienstverlening, met opdrachtgevers, met medewerkers van opdrachtgevers en met netwerkpartners. De verwerking van gegevens toetsen wij aan de grondslagen van de AVG.

WIJZIGINGEN

Event Connectors B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen we tijdig communiceren via de reguliere kanalen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

● Voor- en achternaam
● Evt. geslacht
● Adresgegevens
● Organisatienaam
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● IP-adres
● Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op een van onze websites of bij een van onze applicaties aan te maken, in schriftelijke correspondentie en via telefonisch contact
● Locatiegegevens
● Gegevens over jouw activiteiten op onze website
● Internetbrowser en apparaat type
● Bankrekeningnummer


Gevoelige persoonsgegevens

Event Connectors B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers of applicatiegebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eventconnectors.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Event Connectors B.V. verzamelt jouw gegevens om:

 • je gedrag op onze website(s) en webapplicatie(s) te kunnen analyseren om daarmee de deze te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • je surfgedrag over verschillende websites te kunnen volgen waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte;
 • je gedrag op onze nieuwsbrieven te kunnen analyseren om daarmee de nieuwsbrief te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening (op jouw aanvraag) aan te bieden en/of bijv. onze offerte toe te lichten;
 • je te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je te kunnen bellen en/of e-mailen om je te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening en/of producten.
 • je te kunnen bellen en/of e-mailen, zodat we kunnen vragen naar tevredenheid en kwaliteit van onze (geleverde) dienstverlening (feedback en klantonderzoek);
 • je te kunnen vragen naar antwoorden, trends en andere informatie voor onze onderzoeken;
 • facturen en betalingen juist af te handelen;
 • goederen en diensten bij je af te leveren;
 • je de mogelijkheid te bieden een profiel/account aan te maken;
 • wettelijke verplichtingen na te komen, zoals – wanneer noodzakelijk – het verwerken van persoonsgegevens voor een belastingaangifte.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening en marketing maken wij gebruik van de volgende SaaS-oplossingen, waarmee wij data delen. In een groot aantal gevallen betreft het de (gebruikers)naam en e-mailadres voor de gebruiker om in te loggen. Deze onderstaande SaaS-oplossingen gebruiken wij voor communicatie, uitvoering van onze dienstverlening en onze bedrijfsvoering. Voor alle gebruikte SaaS-oplossingen hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 • Google G Suite – kantoorsoftware met o.a. Gmail, Google Calendar en Google Drive;
 • Mailchimp – versturen digitale nieuwsbrieven;
 • Slack – onderlinge communicatie en uitwisseling, zowel intern als met klanten;
 • WhatsApp – onderlinge communicatie, zowel intern als met klanten;
 • Asana – project- en takensysteem bedoeld voor interne samenwerking;
 • Moneybird – applicatie voor boekhouding (o.a. voor verwerken van offertes en facturen);
 • Capsule – beheer van contactgegevens, zodat bekende contactpersonen kunnen worden gecontacteerd wanneer dit nodig is ten behoeve van de
  dienstverlening;
 • TimeChimp – tijdregistratie voor projecten;
 • Coosto – social media monitoring en webcare applicatie;
 • WordPress – voor het maken en beheren van website, landingspagina’s en blogs;
 • GitHub – development platform voor het ontwikkelen, delen en beheren van software;
 • Zendesk – applicatie voor leveren van support dienstverlening.

Event Connectors B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Event Connectors B.V.) tussen zit.

Event Connectors B.V. gebruikt de volgende (deels geautomatiseerde) applicaties:

 • Mailchimp – voor geautomatiseerde follow-up n.a.v. een verstuurde, (on)geopende en/of in nieuwsbrief aangeklikte link, waardoor o.b.v. de aangegeven criteria de nieuwsbrief abonnee een specifieke tweede en/of derde opvolgende nieuwsbrief krijgt toegestuurd (marketing automation).

Event Connectors B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden bewaard voor een onbepaalde tijd i.v.m. administratie en communicatie. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, neem dan contact op via info@eventconnectors.nl.

Event Connectors B.V. verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven/netwerkpartners die jouw gegevens verwerken voor de uitvoering van (een deel van) onze overeenkomst met jou, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Event Connectors B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In onze agenda, op webpagina’s en in onze blogs kunnen we soms gebruik maken van affiliate links. We vermelden in dat geval dat het gaat om een derde partij.

Event Connectors B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij maken gebruik van cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Hieronder kunnen ook cookies van derden vallen voor bijvoorbeeld het plaatsen van advertenties. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Event Connectors B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@eventconnectors.nl.

Verificatie van je verzoek

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de jezelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart (onleesbaar). Schrijf ook op de kopie de datum en de tekst “verzoek aan Event Connectors B.V.“. Dit ter bescherming van je privacy en dat de kopie niet misbruikt kan worden voor andere doeleinden.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Wij willen je tevens wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij de-ap

Event Connectors B.V. neemt de bescherming van je (persoons-)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@eventconnectors.nl.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraagt om op een ‘beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal’ betrokkenen te informeren.

In deze privacyverklaring hebben we getracht om onze verwerking van persoonsgegevens zo helder mogelijk te beschrijven. Dit hebben wij in tekst en online gedaan en is mogelijk niet (voldoende) toegankelijk voor mensen met een visuele of auditieve beperking. Mocht je onze privacyverklaring in een andere vorm willen ontvangen (PDF, platte tekst, mp3, …) dan kun je dit opvragen bij ons (info@eventconnectors.nl). Neem ook voor je vragen of toelichting over deze privacyverklaring contact met ons op.

Locatie

Assenstraat 8

7411 JT Deventer

E-mail

info@eventconnectors.nl

Telefoon

+31851307550

The Feed Factory - logo wit

Lees:

Informatie voor:

The Feed Factory - platform & tool voor destinatiemarketing en citymarketing